✉ ronin@ronin.sk
✆ +421 (0) 940 513 482

Obchodné podmienky

1. PREDAJ TOVARU S OBMEDZENÍM

Z dôvodu obmedzení uvedených v zákone o strelných zbraniach a strelive, ktoré sa týkajú predaja na diaľku, nemôžu byť vybavené objednávky konečných spotrebiteľov, ktorých predmetom je nákup streliva a zbraní kategórie B, C a D, s výnimkou:

 • zbraní určených na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J
 • plynových zbraní (napr. vzduchovky, pištole na CO2)
 • airsoftových zbraní
 • mechanických zbraní (napr. luky, kuše, praky)
 • streliva do plynových a airsoftových zbraní (napr. diabolky, airsoftové gulôčky)
 • nábojok ako streliva do expanzných zbraní (napr. štartovacie a plynové nábojky)
 • šípov

Online objednávku s vyšie uvedeným tovarom je možné vybaviť až po stotožnení údajov OP s Vašou osobou, za účelom ktorého Vás budeme kontaktovať. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa zákona o ochrane osobných údajov, uvedených v časti  Ochrana osobných údajov.

Na základe dohody s predávajúcim je možné objednávku vyžadujúcu stotožnenie vybaviť aj bez sporných položiek.

Zákaz sa okrem iného vzťahuje na zbrane kategórie B a C, súčasti týchto zbraní a strelivo do nich a na expanzné zbrane (tzv. plynovky) a ich súčasti. Predaj takéhoto tovaru je podmienený osobným odberom, držbou zbrojného preukazu, ohlásením nadobudnutia zbrane,  vekom min. 18 rokov, prípadne inými obmedzeniami alebo podmienkami.

2. CENA

Ceny v e-shope sú vždy aktuálne, sú zmluvné a konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby informačného systému, je firma Ronin – zbrane s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Ronin – zbrane s.r.o. v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu)
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic
 • zľava na tovar presahuje viac ako 20%, bez toho aby bol tovar súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom

V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru, je kupujúci povinný nás kontaktovať a informáciu o správnosti ceny si overiť.

3. OBJEDNÁVKA

Kupujúci pri odoslaní objednávky prehlasuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa objednaný tovar riadne prevziať a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Potvrdenie objednávky

Krátko po odoslaní objednávky dostane kupujúci automaticky vygenerované potvrdenie objednávky, kde bude uvedený zoznam objednaného tovaru a jeho cena. V prípade zmeny, Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup.

Stornovanie objednávok – zákazníkom

Uskutočnenú objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom zaslaným na adresu ronin@ronin.sk. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať.

Stornovanie objednávok – predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak:

 • kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho (v takomto prípade Vás budeme o tejto skutočnosti informovať)
 • kupujúci nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke
 • kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje
 • ak kupujúceho na zadaných údajoch nemožno kontaktovať
 • ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, je nedostupný, alebo ak sa zmenila jeho cena (v takomto prípade Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe)

Ronin – zbrane s.r.o. si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu a podobne. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Vrátenie tovaru po zaplatení

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku … (zákon č. 102/2014 Z. z.), má spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote formulár o odstúpení od zmluvy, spolu s tovarom, odoslaný alebo predaný predávajúcemu. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu. Náklady spojené s vrátením tovaru v zmysle § 10 ods. 3 znáša spotrebiteľ. Platba bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia predávajúcemu.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Ronin – zbrane s.r.o. akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Platba na dobierku

Platba za tovar bude realizovaná vyplatením dobierky doručujúcemu kuriérovi

Platba vopred bankovým prevodom

Platba za tovar bude realizovaná bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho

Platba v hotovosti pri osobnom odbere

Limit pre platbu v hotovosti je podľa zákona č. 394/2012 Z.z. obmedzený hodnotou neprevyšujúcou 5.000 €

5. DODACIE PODMIENKY A DODACIA DOBA

Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu (bežný tovar do 0.5 kg)

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, Ronin – zbrane s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy a ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na našom e-shope pri uskutočnovaní objednávky v sekcii „POKLADŇA“.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže Ronin – zbrane s.r.o. požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP, zbrojný preukaz , zbrojná licencia atď.), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená v profile kupujúceho na našom e-shope. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Ronin – zbrane s.r.o. odmietnuť tovar vydať.

Kontrola zásielky pri prevzatí

Kupujúci, ktorý je podnikateľom (ostatným je tento postup odporúčaný), je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky a to najmä počet balíkov a neporušenosť ich obalu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo poškodená.  

Prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky

Pokiaľ neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, musí nás o tom ihneď a bez zbytočného odkladu informovať. Ďalej je nevyhnutné túto skutočnosť zapísať do odovzdávacieho protokolu prepravcu a poškodený obal a či tovar nafotiť a fotky nám zaslať e-mailom. Dodatočné reklamácie, neúplnosti alebo poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú nám však možnosť reklamáciu neuznať.

Neprevzatie zásielky, opakované doručenie

Za vyžiadané opätovné doručenie raz neprevzatej zásielky si účtujeme okrem pôvodnej ceny s poštovným aj nové poštovné vo výške ako pri prvom zaslaní zásielky.

6. ZÁRUČNÁ DOBA A VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

Na všetok predávaný tovar uplatňujeme dvojročnú záruku (okrem tovaru, pri ktorom je uvedená iná záručná doba).

Reklamácie vybavujeme na e-mailovej adrese ronin@ronin.sk. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ronin – zbrane s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenie sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 €, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť on-line platformu pre riešenie sporov, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Bezpečnosť poskytnutých údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ obchodu

Ronin – zbrane s.r.o.
Ružová č.5, 909 01 Skalica
IČO: 44 357 800

Zápis v ORSR

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22542/T

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23
Odbor ochrany spotrebiteľa: tel. č. 02/58 27 21 56